เงื่อนไขการใช้บริการ Credit OK

บริษัท คอลเลคทีฟวิสดอม จำกัด (“บริษัท”) เป็นบริษัทผู้เป็นเจ้าของและผู้พัฒนา Credit OK ที่ให้บริการผ่านแพลตฟอร์ม Website และ Application (Credit OK) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ (“ผู้ใช้บริการ”) (1) ประเมินคุณสมบัติและความสามารถในการชำระหนี้ (Credit Scoring) ของผู้ใช้บริการในฐานะผู้สมัครขอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน (2) นำเสนอทางเลือกผลิตภัณฑ์การเงินที่อาจเหมาะกับคุณสมบัติ ความสามารถในการชำระหนี้ และความสนใจของผู้ใช้บริการเพื่อการพิจารณา (3) ในกรณีที่ผู้สมัครขอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นนิติบุคคล บนพื้นฐานคุณสมบัติและความสามารถในการชำระหนี้ที่บริษัทดำเนินการ บริษัทอาจพิจารณาปล่อยกู้และให้สินเชื่อโดยตรงแก่ผู้ใช้บริการที่สมัครขอสินเชื่อดังกล่าว ตามนโยบายเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้สินเชื่อที่บริษัทอาจกำหนดด้วยดุลพินิจฝ่ายเดียว รวมถึง (4) ประสานงานในการเชื่อมโยงส่งต่อข้อมูลคุณสมบัติและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ใช้บริการ ให้แก่ผู้ให้บริการทางการเงินต่างๆ ซึ่งนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆบนแพลตฟอร์ม Credit OK และที่ผู้ใช้บริการให้ความสนใจในการสมัครใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินดังกล่าว (“บริการ”)

บริษัทมีจุดประสงค์แจ้งเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ให้ท่านผู้ใช้บริการ Credit OK ทราบ ทั้งนี้เมื่อผู้ใช้บริการสมัครและลงทะเบียนบัญชีใช้งานของ Credit OK บริษัทจะถือว่า ผู้ใช้บริการตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ทั้งหมด หากผู้ใช้บริการไม่ยอมรับปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้หรือฉบับแก้ไขอื่นๆ บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะห้ามหรือไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการดังกล่าวใช้ Credit OK ได้ ทั้งนี้การที่ผู้ใช้บริการยังคงมีและใช้บัญชีผู้ใช้งานกับ Credit OK อยู่ บริษัทจะถือว่า ผู้ใช้บริการดังกล่าวยอมรับปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการของบริษัทเสมอ

ผู้ใช้บริการรับทราบว่า นอกเหนือจากเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้แล้ว ในการที่บริษัทจะให้บริการ Credit OK แก่ท่านผู้ใช้บริการ บริษัทมีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ใช้บริการเพื่อประโยชน์ในการให้บริการให้แก่ท่าน ภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดแจ้งเงื่อนไขเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้ในนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ [www.creditok.co/privacy-policy/]

 1. การบริการและการทำงานของ Credit OK

  ภายใต้การทำงานของ Credit OK บริษัทตกลงให้บริการเครื่องมือที่จะช่วยประเมินคุณสมบัติและความสามารถของผู้ใช้บริการในการสมัครใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ ที่ถูกนำเสนอบนหน้าแพลตฟอร์ม Credit OK

  เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย สำหรับการให้บริการที่บริษัทอาจพิจารณาให้สินเชื่อโดยตรงแก่ ผู้ใช้บริการที่เป็นนิติบุคคล ตามการพิจารณาด้วยดุลพินิจฝ่ายเดียวของบริษัทนั้น บริษัทจะดำเนินการพิจารณาให้บริการดังกล่าวตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้สินเชื่อ ที่แยกต่างหากจากเงื่อนไขการใช้บริการฉบับบนี้ ที่บริษัทจะกำหนดและแจ้งให้ผู้ใช้บริการที่สมัครขอสินเชื่อเฉพาะดังกล่าวทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ผู้ใช้บริการต้องยอมรับและรับทราบว่า ภาย ใต้เงื่อนไขฉบับนี้ บริษัทไม่ได้ให้การรับประกันและรับรองแก่ผู้ใช้บริการว่า บริษัทจะต้องให้สินเชื่อตามที่ผู้ใช้บริการ อาจสมัครขอจากบริษัทเป็นการเฉพาะ ซึ่งยังคงเป็นดุลพินิจฝ่ายเดียวเป็นที่สุดของบริษัทในการพิจารณาให้สินเชื่อ ดังกล่าว

  1. ในการให้บริการ Credit OK ดังกล่าว ผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับขอบเขต การให้บริการและการจำกัดความรับผิดของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องการให้บริการ Credit OK ดังนี้

   1. ปัจจัยและหลักเกณฑ์การประเมินคุณสมบัติและความสามารถของผู้ใช้บริการ ที่บริษัทได้จัดทำขึ้นอยู่และใช้เพื่อการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ เป็นเพียงการวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลเฉพาะส่วนที่บริษัทได้รับจากผู้ใช้บริการที่ใช้บริการแต่ละส่วนของ Credit OK เท่านั้น โดยไม่ได้พิจารณาข้อมูลรอบข้างอื่น ของผู้ใช้บริการ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมหรือการเข้าถึงของบริษัท
   2. บริษัทไม่ได้ให้การรับประกันหรือยืนยันว่า ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติและความสามารถของผู้ใช้บริการโดยบริษัทจะครอบคลุมครบถ้วนตามปัจจัยการพิจารณาการให้ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ของผู้ให้บริการที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และบริษัทไม่ได้ให้การรับประกันว่า ผู้ใช้บริการจะได้รับผลิตภัณฑ์ทาง การเงินที่ผู้ใช้บริการให้ความสนใจสมัครด้วยการให้ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยบริษัท
   3. ผู้ใช้บริการไม่สามารถอ้างอิงผลการวิเคราะห์และประเมินคุณสมบัติ รวมถึงความสามารถในการชำระหนี้ที่บริษัทได้แจ้งผู้ใช้บริการ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์การใช้บริการบนแพลต ฟอร์ม Credit OK โดยตรง โดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบ กรณีที่ผู้ใช้บริการใช้ข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทเพื่อประโยชน์อื่น
   4. ผู้ใช้บริการต้องใช้วิจารณญาณในการเผยแพร่ และใช้ข้อมูลการวิเคราะห์ของบริษัทในการสื่อสารกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ถือเป็นการดำเนินการด้วยความเสี่ยงของผู้ใช้บริการเอง ซึ่งบริษัท ไม่มีส่วนรับผิดชอบสำหรับความเสียหายสำหรับการเผยแพร่โดยผู้ใช้บริการดังกล่าว
  2. เพื่อการวิเคราะห์ และประเมินคุณสมบัติ รวมถึงความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ใช้บริการทั้งหมด บริษัท อ้างอิงโดยสมบูรณ์จากข้อมูลที่ผู้ใช้บริการนำส่งและเปิดเผยให้แก่บริษัท ดังนั้นเมื่อท่านส่งต่อเปิดเผยข้อมูล ดังกล่าวให้แก่ บริษัท บริษัทจะถือว่า ท่านให้การรับประกันอย่างไม่มีเงื่อนไข และไม่สามารถเพิกถอนได้ว่า ข้อมูลทั้งหมดที่ท่านส่งให้ว่า (1) ท่านมีสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายในการเปิดเผยและส่งต่อข้อมูลทั้งหมดให้แก่ บริษัท เพื่อวัตถุประสงค์การใช้บริการ Credit OK (2) ข้อมูลทั้งหมดที่ท่านนำส่งให้แก่บริษัทนั้นถูกต้อง แม่นยำ และไม่มีส่วนใดที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดไม่ว่าในลักษณะใด โดยผู้ใช้บริการรับประกันชดใช้ความเสียหาย ใดๆที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท หรือบุคคลภายนอก กรณีที่ผู้ใช้บริการไม่สามารถปฏิบัติตามคำรับรองและรับประกันที่ให้ไว้ดังกล่าวได้

  3. สำหรับข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้บริการ ส่งต่อเปิดเผยให้แก่บริษัทนั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ แต่ไม่ถือเป็นพันธะในการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง ครบถ้วน และแม่นยำของข้อมูลทั้งหมดที่ท่านจัดส่ง และส่งให้แก่ บริษัท ทั้งนี้ หากพบความผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องส่วนใด บริษัทสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขและปรับปรุงผลการ ประเมินของท่านได้ตลอดเวลา และรวมถึงมีสิทธิในการแจ้งผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ผู้ใช้บริการดังกล่าวได้ สมัครใช้บริการ รวมถึงใช้สิทธิในการยกเลิกบัญชีผู้ใช้บริการของผู้ใช้บริการดังกล่าวได้ โดยขึ้นกับดุลพินิจเพียงฝ่ายเดียวเป็นที่สุดของบริษัท โดยผู้ใช้บริการรับทราบว่า ตนไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทด แทนใดๆจากบริษัทจากการใช้สิทธิภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการข้อนี้ได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

  4. ในการส่งต่อเปิดเผย หรือนำส่งข้อมูลส่วนใดของผู้ใช้บริการให้แก่ผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์การเงิน บริษัทจะนำเสนอข้อมูลการประเมินคุณสมบัติของผู้ใช้บริการที่บริษัทดำเนินการบนพื้นฐานข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้บริการนำ ส่งบริษัท ผ่านแพลตฟอร์ม Credit OK ให้แก่ผู้ให้บริการดังกล่าวโดยตรง โดยบริษัทไม่มีหน้าที่ในการให้การรับประกันใดๆเพิ่มเติมแก่ผู้ให้บริการ ดังนั้นเป็นการตัดสินใจเพียงฝ่ายเดียวโดยเด็ดขาดของผู้ให้บริการผลิต ภัณฑ์ทางการเงินทั้งหมดที่จะอนุมัติให้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินแก่ผู้ใช้บริการดังกล่าวหรือไม่ โดยบริษัทไม่มีหน้า ที่ในการรับประกันหรือเกี่ยวข้องในส่วนของการพิจารณาของผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์การเงินดังกล่าวแต่อย่างใด

  5. เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ดังนั้น หากมีปัญหาข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลที่ผู้ใช้บริการเป็นผู้นำเสนอ เพื่อให้บริษัทประมวลผลและส่งต่อให้แก่ผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ ผู้ใช้บริการแต่ละฝ่ายต้องรับผิดชอบข้อพิพาทดังกล่าวด้วยตนเอง และต้องชดเชยความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดกับบริษัทในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์มทั้งหมด

  6. ในการให้บริการบางส่วนในระบบ Credit OK นั้น ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับว่า บริษัทอาจดำเนินการผ่านผู้ให้บริการภายนอก หากมีกรณีความล่าช้า หรือผิดพลาดในการดำเนินการใด อันเกิดจากการกระทำของบุคคลภายนอก บริษัทจะไม่รับผิดชอบ หรือรับผิดสำหรับการกระทำของบุคคลภายนอกดังกล่าว

  7. ผู้ใช้บริการทั้งหมดตกลงและยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไขและไม่สามารถถอดถอนได้ว่า การดำเนินธุรกรรมต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการดำเนินการยอมรับและตกลงผ่านการลงทะเบียนเข้าใช้ด้วยบัญชีผู้ใช้งาน ถือว่า เป็นกรณีที่ผู้ใช้บริการลงนามยอมรับ และตกลงทุกเอกสารที่มีการจัดทำบนแพลตฟอร์มด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถูก ต้องและสมบูรณ์ ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ใช้บริการทั้งหมดรับทราบและตกลงสละสิทธิใดๆที่ผู้ใช้บริการอาจมีทั้งหมด ในการเรียกร้องหรือโต้แย้งความสมบูรณ์ และชอบด้วยกฎหมายในการลงนามด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ไม่ว่าในกรณีใด

 2. ชื่อผู้ใช้งาน (Account) และรหัสผ่าน (Password)

  1. ผู้ใช้บริการต้องรักษาชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านไว้เป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยให้ผู้ใดทราบ ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆทั้งสิ้น หากเกิดปัญหาการใช้ชื่อผู้ใช้งานหรือรหัสผ่านโดยบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งหากเกิดปัญหาดังกล่าว ผู้ใช้บริการต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที โดยบริษัทจะดำเนินการระงับการทำรายการ และ/หรือการใช้ Credit OK ทันทีที่ผู้ใช้บริการยืนยันตัวตน ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทกำหนดไว้

  2. ผู้ใช้บริการยอมรับว่า การทำรายการใดๆ หรือการใช้บริการ Credit OK ของผู้ใช้บริการที่ทำกับบริษัท ก่อนที่บริษัทจะได้รับแจ้งปัญหาการใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านโดยไม่ได้รับอนุญาต และการที่บริษัทได้ดำเนินการระงับการทำรายการ และ/หรือการใช้ Credit OK ให้มีผลผูกพันผู้ใช้ บริการ และผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบทุกประการ

  3. ผู้ใช้บริการต้องรับรองกับบริษัทว่า ผู้ใช้บริการเป็นบุคคลที่มีสิทธิตามกฎหมายในการทำนิติกรรมต่างๆ รวมถึงการตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้บริการ Credit OK ฉบับนี้ และหากเป็นกรณีการสมัครใช้บริการของผู้ใช้บริการในฐานะนิติบุคคลใดๆ บริษัทจะถือว่า การที่ผู้ใช้บริการตกลงสมัครใช้บริการในนามนิติ บุคคลดังกล่าวแล้ว ผู้ที่ดำเนินการแทนและในนามนิติบุคคลดังกล่าวมีอำนาจและสิทธิภายใต้กฎหมายที่เกี่ยว ข้องและเอกสารของนิติบุคคล ในการเข้าทำสัญญาในนามของนิติบุคคลนั้น ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หากเป็นกรณีที่บริษัทพิจารณาและตรวจสอบพบว่า ผู้ใช้บริการผิดเงื่อนไขการให้ข้อมูลและรายละเอียด ต่างๆ

 3. การใช้ Credit OK

  1. ผู้ใช้บริการสามารถใช้ Credit OK ได้ต่อเมื่อผู้ใช้บริการยอมรับปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการที่บริษัทกำหนดขึ้นฉบับนี้และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเฉพาะตามแต่ละฟังก์ชัน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ให้ถือว่า ข้อตกลง ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการดังกล่าว เป็นสาระสำคัญที่ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตาม และหากบริษัทพบว่า ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตาม บริษัทมีสิทธิระงับการทำรายการหรือการใช้บัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้งานรายดังกล่าวได้ในทันที

  2. ในการเข้าใช้ Credit OK ผู้ใช้บริการต้องใส่รหัสประจำตัว หรือรหัส OTP ที่ส่งผ่านทาง SMS ของเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้ใช้บริการลงทะเบียนไว้ให้ถูกต้อง พร้อมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอน วิธีการ และเงื่อนไขการใช้บริการที่บริษัทกำหนดอย่างถูกต้องครบถ้วนทุกครั้ง และหากใส่รหัสประจำตัวไม่ถูกต้องเกินจำนวนครั้งที่บริษัทกำหนด ระบบจะระงับการให้บริการชั่วคราว โดยผู้ใช้บริการต้องติดต่อบริษัทตามช่องทางที่กำหนด ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการตกลงว่า การระงับการให้บริการชั่วคราวดังกล่าวจะไม่มีผลเป็นการยกเลิกการทำรายการที่เป็นการทำคำสั่งไว้ก่อน และ/หรือรายการที่ทำเสร็จสิ้นตามขั้นตอนการใช้ Credit OK แล้ว และผู้ขอใช้บริการตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ กับ บริษัทสำหรับการดำเนินการดังกล่าวทั้งสิ้น

  3. ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะใช้ Credit OK และ/หรือบริการของบริษัท เพียงเพื่อจุดประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายและตามวัตถุประสงค์การให้บริการที่ระบุไว้ตามข้อ 1 หรือที่บริษัทแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

  4. สำหรับการใช้บริการ Credit OK นี้ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามข้อห้ามการใช้บริการดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ หากบริษัทตรวจสอบพบกรณีที่ผู้ใช้บริการดำเนินการผิดข้อห้ามที่ระบุไว้ บริษัทมีสิทธิที่จะปฏิเสธการทำรายการที่ไม่ถูกต้องดังกล่าวออกจาก Credit OK รวมถึงอาจระงับหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการดังกล่าวได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องรับผิดชอบใดๆต่อผู้ใช้บริการและไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้องทราบ

   1. ห้ามดำเนินการใดที่ผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี หมิ่นประมาท หยาบคาย อนาจาร และ/หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น หรือดำเนินการใดนอกจากการใช้บริการที่ระบุไว้เป็นการเฉพาะภายใต้เงื่อน ไขการใช้บริการนี้ หรือใช้บริการ Credit OK เพื่อการดำเนินกิจกรรมใดๆที่ผิดกฎหมาย หรือที่เป็นการสนับสนุนการกระทำผิดกฎหมาย

   2. ห้ามดำเนินการปลอมแปลงหรือลอกเลียน หรือการกระทำการใดๆที่เป็นการแสดงแก่บุคคลภายนอกว่า ผู้ใช้บริการดังกล่าวเป็นผู้ใช้บริการอื่นที่ไม่ใช่ตนเอง ไม่ว่าด้วยจุดประสงค์ใด

   3. ห้ามดำเนินการที่เป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นใดของผู้อื่น ซึ่งได้แก่ แต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิของบริษัท

   4. ห้ามถอด ดีคอมไพล์ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ หรือพยายามที่จะเข้าถึงซอร์สโค้ดของ Credit OK คัดลอกส่วนใดๆของ Credit OK และ/หรือนำไปใช้งานเชิงพาณิชย์ ให้เช่า ทำสัญญา เช่า ให้ยืม ขาย เผยแพร่ ให้อำนาจ ให้สิทธิช่วง แจกจ่าย มอบให้ หรือโอน Credit OK ไม่ว่าส่วนใดๆ แก่บุคคลที่สาม

   5. ห้ามใส่ไวรัสคอมพิวเตอร์ ชุดคำสั่ง หรือโค๊ดคอมพิวเตอร์ใดๆ ไฟล์ หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่ออก แบบ ไว้เพื่อทำลายหรือทำให้การทำงานของ Credit OK หรือ ของผู้ใช้บริการอื่นได้รับผลกระทบ

   6. ห้ามพิมพ์ ดาวน์โหลด ทำซ้ำ ส่ง คัดลอก ผลิตซ้ำ จัดส่งต่อ ตีพิมพ์อีก หรือ ใช้ข้อมูลใด ที่อาจทำให้สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้งานอื่น เช่นรูปถ่ายหรือผลการทดสอบต่างๆที่ผู้ใช้บริการดังกล่าวอาจเข้าถึงของผู้ใช้บริการอื่นที่ได้มีการแสดงผลใน Credit OK ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของข้อมูล

 4. การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

  1. เนื้อหาทั้งปวงของ แพลตฟอร์ม รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะ เครื่องมือการประเมินคุณสมบัติและความสามารถ ในการชำระหนี้ของผู้ใช้บริการ ข้อมูลสารสนเทศ ข้อความ กราฟิก ภาพ การจัดวาง (layout) การออกแบบงาน (designs) รูปภาพ ตราสัญลักษณ์ ภาษาที่ใช้ในการสร้างโฮมเพจ และเอกสารในเวิร์ลด์ไวด์เว็บในอินเทอร์เน็ต (HTML) และกรรมสิทธิ์ในสาระอื่นบน แพลตฟอร์ม เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ซึ่งบริษัทสงวนสิทธิ์ทั้งปวงในการบังคับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของตนทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเป็นการใช้สิทธิบังคับต่อการละเมิดสิทธิหรือเงื่อนไขการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา โดยผู้ใช้บริการ

  2. ผู้ใช้งานต้องไม่ทำ และ/หรือจัดหาให้มีบุคคลอื่นทำการคัดลอก นำไปผลิตซ้ำ ส่งต่อ ตีพิมพ์ แพร่กระจาย แจกจ่าย แจกจ่ายต่อ นำออกประกาศ เผยแพร่ เก็บ (ในรูปแบบวิธีการใด) แสดง ปรับเปลี่ยน ขายหรือโอน หรือร่วมในการขายหรือการโอน หรือการเสนอขาย สร้างผลงาน ต่อยอด หรือแสวงหาประโยชน์ในวิถีทางใดๆ จากเนื้อหาบน Credit OK ของบริษัท ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

 5. ข้อจำกัดความรับผิดของบริษัท

  1. ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้อนุญาต บริษัท กรรมการหรือพนักงานไม่มีความรับผิดในความเสียหาย ไม่ว่าในกรณีหรือลักษณะใดๆต่อผู้ใช้บริการไม่ว่ารายใด สำหรับความเสียหายที่ไม่ใช่ความเสียหายทางตรงอันเกิดจากการกระทำผิดโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงโดยบริษัท โดยเฉพาะไม่รับผิดต่อความเสียหายทางอ้อม ไม่ว่าลักษณะใด

  2. บริษัทให้บริการ Credit OK และส่วนประกอบทั้งหลายในลักษณะ “ตามที่เป็นและตามที่มี” (As Is Basis) เท่านั้น ดังนั้น เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับพึงอนุญาตสูงสุด บริษัทปฏิเสธไม่ให้การรับรองและการรับประกัน รวมถึงจะไม่รับผิดทั้งหมดอันเกี่ยวกับ Credit OK โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหัวข้อต่อไปนี้

   1. บริษัทไม่รับประกันว่า Credit OK จะสามารถให้บริการที่ตรงตามความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการในทุกประการ หรือจะมีคุณสมบัติและการทำงานที่เหมาะสมสำหรับตอบสนองวัตถุประสงค์เป้าหมายการใช้เฉพาะของแต่ละผู้ใช้บริการได้ทั้งหมด

   2. บริษัทไม่รับประกันว่า Credit OK จะสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและแม่นยำตลอดเวลา โดยปราศ จากการสะดุด ความล่าช้า หรือปราศจากช่วงเวลาที่เซิร์ฟเวอร์ล่มหรือความผิดปกติเทคนิคทั้งหมด รวมถึงบริษัทไม่รับประกันว่า Credit OK จะมีความปลอดภัย ปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบอื่นที่ก่อให้เกิดอันตรายทั้งหมดและตลอดเวลา

  3. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความผิดพลาด ความบกพร่อง หรือเหตุขัดข้องในการใช้บริการอันเนื่องมาจากการที่ผู้ใช้บริการใช้ Credit OK เพื่อการทำรายการที่ไม่เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด หรือเหตุอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท

  4. ผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงรับทราบว่า Credit OK อาจแสดงลิงก์ไปยังเว็บไซต์ Application หรือบริการอื่นที่เป็นของบุคคลที่สาม แต่บริษัทไม่ได้ให้การรับรองในเนื้อหาและการทำงานของเว็บไซต์ Application หรือบริการของบุคคลภายนอกดังกล่าว และบริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือมีภาระรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการจากการใช้บริการของเว็บไซต์ Application หรือบริการอื่นที่เป็นบุคคลที่สามนั้น

 6. ข้อกำหนดอื่นๆ

  1. ผู้ใช้บริการยืนยันว่าจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (email) ตามที่ผู้ใช้บริการได้ระบุไว้ใน Credit OK เป็นจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (email) ที่สามารถเข้าถึงผู้ใช้บริการได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการรับทราบว่า การติดต่อใดๆ จดหมายและประกาศต่างๆ จากบริษัทไปส่งยังผู้ใช้บริการตามที่อยู่ที่ผู้ใช้บริการได้ระบุไว้ถือว่า เป็นการแจ้งให้แก่ผู้ใช้บริการทราบด้วยวิธีที่ถูกต้องและให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้รับการติดต่อดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ส่งการติด ต่อดังกล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (email) ดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ เมื่อผู้ใช้บริการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆที่เกี่ยวข้องที่ระบุไว้เดิม ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรตามช่องทางที่บริษัทกำหนด

  2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้จะถูกบังคับใช้และตีความตามกฎหมายของประเทศไทย กรณีมีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวเนื่องเกิดขึ้น ข้อพิพาทดังกล่าวอาจระงับโดยศาลประเทศไทย

  3. ผู้ใช้บริการตกลงให้บริษัทมีสิทธิเพียงฝ่ายเดียวเป็นที่สุด ในการเพิ่มเติมหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการ เกี่ยวกับการใช้ Credit OK ได้ตามแต่จะเห็นสมควร โดยผู้ใช้บริการตกลงผูกพันปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการที่เพิ่มเติม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทุกประการ โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ต่อเมื่อมีการประกาศผ่านแพลตฟอร์ม Credit OK

  4. ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้แต่ละข้อมีผลบังคับแยกจากกัน ในกรณีที่บทบัญญัติข้อใดหรือบางส่วนไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ บทบัญญัติอื่นที่เหลือจะยังคงมีผลสมบูรณ์และสามารถบังคับใช้ได้